කොළඹ වරාය නගරය, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ව්‍යාපාරික භුමිය හා එක් කෙරේ